ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด
วัดโพธิ์
วัดแจ้ง
วัดชนะสงคราม
วัดพระแก้ว
วัดสุทัศน์
วัดระฆัง
วัดกัลยาณมิตร
ศาลเจ้าพ่อเสือ
ศาลหลักเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม


0 B.

สถานะสินค้า จองได้

10 รายการในร้านค้า

Loyalty program No reward points for this product.


1 . ศาลเจ้าพ่อเสือ
ความเป็นมา 
ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือที่คนจีนเรียกว่า ตั่วเล่าเอี้ย เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า 1 ใน 3 มหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา

สถานที่ตั้ง 
ถนนตะนาวเยื้องกับวัดมหรรณพาราม แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร 2 . วัดสุทัศน์
ความเป็นมา
วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 เดิมชื่อ วัดมหาสุทธาวาส ภายในพระวิหารมี พระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา ส่วนที่พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ ปางมารวิชัย และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 อีกด้วย 

สถานที่ตั้ง 
บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 


3 . ศาลหลักเมือง
ความเป็นมา
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฝังเสาพระหลักเมือง ณ ใจกลางพระนครใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ตัวเสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทองทึบทั้งต้น ยอดเสาเป็นรูปบัวตูม มีแผ่นทองคำจารึกดวงชะตากรุงเทพมหานครบรรจุอยู่ การมาสักกระที่เสาหลักเมืองมีขั้นตอน คือ ไหว้พระที่หอพระพุทธรูป จากนั้นไหว้และปิดทองผูกผ้าแพร 3 สี ที่องค์หลักเมืองจำลอง และนำพวงมาลัยเข้าไปถวายที่องค์หลักเมืองจริง จากนั้นจึงไปไหว้ และถวายพวงมาลัยองค์เทพารักษ์ทั้ง 5 แล้วเติมน้ำมันพระประจำวันเกิด และสะเดาะเคราะห์ 

สถานที่ตั้ง
บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนมหาไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

4 . วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ความเป็นมา
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรงดงามมาก นอกจากนี้ยังมี ปราสาทพระเทพบิดร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8 พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอพระราชพงศานุสรณ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาล ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ทรงคุณค่าที่น่าสนใจอีกมาก 

สถานที่ตั้ง
บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

5 . วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ความเป็นมา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อวัดโพธาราม รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็น มหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลา ติดไว้บริเวณพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธเทวปฏิมากร และมีพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด ปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข 

สถานที่ตั้ง
ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

6 . วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ความเป็นมา
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ มีพระพุทธรูปปั้งลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ 

สถานที่ตั้ง
ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร 


7 . วัดระฆังโฆสิตาราม
ความเป็นมา
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ สร้างตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระประธานยิ้มรับฟ้า เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อไปสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ ให้ขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชร แล้วปักธูปที่กระถาง และปิดทองที่รูปปั้น เสร็จแล้วพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล สถานที่ตั้ง
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

8 . วัดอรุณราชวราราม
ความเป็นมา
เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดแจ้ง ต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้าย ราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่า วัดอรุณราชธาราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ซึ่งมีความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณราชวราราม 


สถานที่ตั้ง
ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่

9 . วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ความเป็นมา
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหารเจ้าพระยา-นิกรบดินทร์ ( โต ต้นสกุลกัลยาณมิตร )ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า " หมู่บ้านกุฎีจีน "สร้างขึ้นเมื่อ พศ.2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า " วัดกัลยาณมิตร " 

วัดกัลยาณมิตร มีพระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐาน " พระพุทธไตรรัตนนายก "( หลวงพ่อโต ) หรือเรียกตามแบบจีนว่า " ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง " เป็นปางมารวิชัย มีพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ และยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆ 


สถานที่ตั้ง
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

เพื่่อนบ้านของเรา

พัทยา

ซาฟารีเวิลด์

ดรีมเวิลด์

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ

ไหว้พระ 9 วัด อยุทธยา

ล่องเรือเจ้าพระยา

ตลาดน้ำ 2 ที่+พระพิฆเนศ

เขื่อนรัชประภา

ฟร์ามแกะ + บ้านหอมเทียน

thaiwebpagedesign.com

ตะกร้า  

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0 B.
รวม 0 B.

ตะกร้า ชำระเงิน

ผู้ผลิต